Đào tạo sau đại học

Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN tổ chức đào tạo 11 chuyên ngành thạc sĩ và 9 chuyên ngành tiến sĩ.

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ:

Chuyên ngành đào tạo tiến sĩ

    Học viên cao học, nghiên cứu sinh được tham gia các nhóm nghiên cứu tại các bộ môn và phòng thí nghiệm thuộc Trường ĐHCN cũng như tại các đơn vị đối tác. Trường ĐHCN khuyến khích và cung cấp môi trường cho học viên, nghiên cứu sinh làm việc toàn thời gian tại Trường.

    Trường ĐHCN hợp tác mật thiết với một số trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu trong và ngoài nước. Học viên, nghiên cứu sinh có cơ hội nghiên cứu trong môi trường quốc tế và thực tập tại các trường đại học đối tác, 100% nghiên cứu sinh tốt nghiệp có công trình công bố tại các hội nghị, tạp chí quốc tế uy tín.

    Nghiên cứu sinh, học viên cao học có kết quả nghiên cứu xuất sắc có cơ hội tham gia trực tiếp các đề tài nghiên cứu, được hỗ trợ kinh phí thực hiện nghiên cứu và xuất bản.

Bài viết liên quan