Hoạt động Khoa học Công nghệ

       Trên cơ sở Tầm nhìn, Sứ mệnh và Chiến lược phát triển của Trường Đại học Công nghệ, của 33WIN, nhà trường đã xác định phát triển khoa học công nghệ theo các định hướng sau:

       1.  Đầu tư tập trung, tích hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học: tập trung mọi nguồn lực (con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn lực tài chính) để phát triển một số lĩnh vực mũi nhọn, các hướng nghiên cứu ưu tiên nhằm sớm đạt trình độ quốc tế. Qua thực tiễn triển khai cho thấy, hiện nay một số hướng nghiên cứu của nhà trường đã sánh ngang trình độ khu vực, tiệm cận với trình độ quốc tế.

       2. Định hướng Kỹ nghệ và Công nghệ (Engineering & Technology) đạt chuẩn quốc tế: định hướng kỹ nghệ và công nghệ được thể hiện rất rõ trong tất cả các hoạt động của nhà trường. Tên gọi tiếng Anh của trường (VNU University of Engineering and Technology) cũng thể hiện sự quyết tâm cao của nhà trường với định hướng này. Đây là thế mạnh của nhà trường, tạo nên sự đặc thù và thuận lợi cho trường trong triển khai các hoạt động nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ cao.

      3. Định hướng ưu tiên các hoạt động khoa học công nghệ liên ngành: xu hướng liên kết giữa các ngành trong lĩnh vực KHCN nhằm giải quyết các bài toán lớn, phức tạp đang là xu hướng tất yếu trên thế giới.

      4. Định hướng sản phẩm đầu ra – ưu tiên phát triển Công nghệ lõi: với vai trò và sứ mạng của mình, một trong những tiêu chí mà nhà trường đặt ra trong các hoạt động khoa học công nghệ là sản phẩm đầu ra. Theo đó:

         – Các nghiên cứu của nhà trường phải nhắm tới hướng tạo ra sản phẩm trình độ cao, thể hiện thông qua các sáng chế, giải pháp hữu ích có liên quan đến các công nghệ lõi. 

         – Các triển khai bám sát thực tiễn ứng dụng, giải quyết các bài toán lớn trong kinh tế – xã hội, công nghiệp, an ninh – quốc phòng… đảm bảo tính cạnh tranh về sản phẩm dựa trên việc làm chủ công nghệ lõi.

     5. Liên kết Trường đại học – Viện nghiên cứu – Doanh nghiệp là yếu tố sống còn trong hoạt động KHCN và đào tạo:bên cạnh các hoạt động liên kết trường đại học – viện nghiên cứu được bắt đầu từ năm 2009, trong những năm qua Trường Đại học Công nghệ đã tích cực phát huy và triển khai nhiều hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, thu được nhiều thành quả quan trọng.

     Với các định hướng nêu trên, trong năm 2017 nhà trường đã thu được những thành quả nhất định: 250 bài báo khoa học (trong đó có 65 bài đăng tạp chí ISI/SCOPUS); kinh phí đề tài/nhiệm vụ khoa học thu hút được đạt trên 40 tỷ đồng. Nhà trường được ĐHQGHN công nhận bổ sung 01 nhóm nghiên cứu mạnh, 02 nhóm nghiên cứu tiềm năng và  xây dựng Viện tiên tiến về Kỹ nghệ và Công nghệ nhằm tập trung nguồn lực và phát triển các hướng nghiên cứu liên ngành.

Bài viết liên quan