Danh mục các phòng thí nghiệm của Trường Đại học Công nghệ

(Ban hành theo Quyết định số 768/QĐ-KHCN&HTPT ngày 10/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ)

Stt Tên phòng thí nghiệm Cấp độ Ngành/Chuyên ngành ĐT
1 PTN  trọng điểm Hệ thống Tích hợp Thông minh TT/PTN Mục tiêu Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông/Kỹ thuật cơ điện tử
 2 PTN trọng điểm Công nghệ micro và nano TT/PTN Mục tiêu Vật liệu và linh kiện nano
 3 PTN Cơ kỹ thuật  TT/PTN Mục tiêu Cơ kỹ thuật/Kỹ thuật cơ điện tử
4  Trung tâm Công nghệ Tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường TT/PTN Mục tiêu Khoa học máy tính
 5 Phòng thực hành Điện tử – Viễn thông PTN Thực hành cơ sở  Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
6 PTN BM Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano TT/PTN chuyên đề Vật liệu và linh kiện nano
 7  PTN Vật liệu linh kiện lai TT/PTN chuyên đề Vật liệu và linh kiện nano
8 PTN Thực hành quang tử TT/PTN chuyên đề Vật liệu và linh kiện nano
9  PTN BM Vật liệu và linh kiện từ tính nano TT/PTN chuyên đề Vật liệu và linh kiện nano
10 PTN BM Công nghệ nano sinh học TT/PTN chuyên đề Công nghệ nano sinh học
11  PTN Công nghệ năng lượng TT/PTN chuyên đề Kỹ thuật năng lượng
12 PTN BM Công nghệ-Cơ điện tử-Tự động hóa TT/PTN chuyên đề Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử
13  PTN Cơ điện tử và Thủy khí công nghiệp TT/PTN chuyên đề Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử
14 PTN BM Thủy khí công nghiệp và môi trường PTN Chuyên đề Cơ kỹ thuật
15  PTN Vật liệu và kết cấu tiên tiến PTN Chuyên đề Kỹ thuật cơ điện tử
16  PTN BM Điện tử và Kỹ thuật máy tính PTN Chuyên đề Kỹ thuật điện tử
17 PTN BM Vi cơ điện tử và vi hệ thống PTN Chuyên đề Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông/Kỹ thuật cơ điện tử
18 PTN Điều khiển tự động và Robotics PTN Chuyên đề Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông/Kỹ thuật cơ điện tử
19  PTN Tín hiệu và hệ thống PTN Chuyên đề Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông/Kỹ thuật cơ điện tử
20 TT Nghiên cứu Điện tử – Viễn thông PTN Chuyên đề Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông/Kỹ thuật cơ điện tử
21  PTN BM Thông tin vô tuyến PTN Chuyên đề Kỹ thuật viễn thông
22  PTN BM Hệ thống viễn thông PTN Chuyên đề Kỹ thuật viễn thông
23  TT Máy tính PTN Thực hành cơ sở Khoa học máy tính
24 PTN BM Khoa học Máy tính PTN Chuyên đề Khoa học máy tính
25  PTN BM Khoa học và Kỹ thuật tính toán PTN Chuyên đề Khoa học máy tính
26  Phòng Thí nghiêm Tương tác Người – Máy PTN Chuyên đề Khoa học máy tính
27  PTN Bộ môn Công nghệ Phần mềm PTN Chuyên đề Kỹ thuật phần mềm
28 PTN Hệ thống nhúng PTN Chuyên đề Kỹ thuật phần mềm
29  PTN UET-TPTN UET- Toshiba PTN Chuyên đề Kỹ thuật phần mềm
30  PTN BM Các Hệ thống Thông tin PTN Chuyên đề Hệ thống thông tin
31  PTN Công nghệ tri thức PTN Chuyên đề Hệ thống thông tin
32 PTN Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên PTN Chuyên đề Công nghệ thông tin
33  PTN Tin -Sinh PTN Chuyên đề Quản lý hệ thống thông tin
34 PTN Bộ môn Mạng và Truyền thông Máy tính     PTN Chuyên đề Truyền thông và mạng máy tính
35  PTN An toàn Thông tin PTN Chuyên đề Truyền thông và mạng máy tính

Bài viết liên quan