I. Danh sách Nhà giáo Nhân dân

Stt Họ và tên Đơn vị
1 PGS.TS. Hồ Sĩ Đàm Khoa Công nghệ thông tin
2  GS.TS. Nguyễn Hữu Đức Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Micro và Nano

II. Danh sách Nhà giáo ưu tú

Stt Họ và tên Đơn vị
1 GS.TSKH. Phan Anh Khoa Điện tử viễn thông
2 GS.TS. Bạch Gia Dương Khoa Điện tử viễn thông
3 GS.TS. Nguyễn Năng Định Khoa Vật lý kỹ thuật và công nghệ nano
4 PGS.TS. Nguyễn Viết Kính Khoa Điện tử viễn thông
5 PGS.TS. Lê Minh Khanh Khoa Công nghệ thông tin
6 PGS.TS. Nguyễn Quốc Toản Khoa Công nghệ thông tin
7 PGS.TS. Hà Quang Thụy Khoa Công nghệ thông tin
8 GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy Khoa Công nghệ thông tin
9 PGS.TS. Trần Quang Vinh Khoa Điện tử viễn thông