Quy định chế độ khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sinh viên tại Trường Đại học Công nghệ

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc 33WIN Quy định về Tổ chức và hoạt động của 33WIN;
Căn cứ Nghị quyết số 985/NQ-HĐT ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-TCCB ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của các đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Công nghệ”;
Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-ĐHQGHN ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc 33WIN về việc ban hành “Quy chế Công tác sinh viên tại 33WIN”;
Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-ĐHQGHN ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc 33WIN “Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng tại 33WIN”;
Căn cứ Kết luận của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên Trường Đại học Công nghệ họp ngày 17 tháng 04 năm 2023;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên.

Ban hành kèm theo Quyết định này là “Quy định về chế độ khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sinh viên tại Trường Đại học Công nghệ”.

Bài viết liên quan