Quyết định phương án miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc đối tượng chính sách trong năm học 2022-2023

   Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc 33WIN, quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;

   Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Thủ tướng chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách  miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

   Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-ĐHCN ngày 19 tháng 07 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ;

   Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-KHTC ngày 16 tháng 05 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, quy định định mức học phí đào tạo đại học năm học 2022-2023;

   Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-KHTC ngày 16 tháng 05 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, quy định định mức học phí đào tạo đại học thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao (TT23) năm học 2022-2023;

  Căn cứ Tờ trình ngày 14 tháng 09 năm 2022 của phòng Công tác sinh viên và phòng Kế hoạch tài chính, về Phương án miễn giảm học phí cho sinh viên thuộc đối tượng chính sách năm học 2022-2023;

  Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Quyết định phương án miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc đối tượng chính sách trong năm học 2022-2023, cụ thể ở phụ lục kèm theo.

   Điều 2. Các Trưởng phòng Hành chính – Quản trị, Công tác sinh viên, Kế hoạch – Tài chính, các sinh viên có tên ở Điều 1, các Thủ trưởng đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Bài viết liên quan