Chương trình đào tạo ngành Thiết kế công nghiệp và đồ họa

1. Về kiến thức

 • PLO 1. Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật; về văn hóa, xã hội và nhân văn; về rèn luyện thể chất và quốc phòng.
 • PLO 2. Vận dụng các kiến thức về công nghệ kĩ thuật và nghệ thuật vào lĩnh vực thiết kế công nghiệp và đồ họa.
 • PLO 3. Giải quyết được các bài toán trong thiết kế công nghiệp và đồ họa trên cơ sở nền tảng các kiến thức về toán, cơ học, công nghệ thông tin, thiết kế, mĩ thuật ứng dụng và chuyên ngành.
 • PLO 4. Lựa chọn, đề xuất các phương án thiết kế sản phẩm kĩ thuật, công nghiệp và đồ họa.

2. Về kĩ năng

 • PLO 5. Có năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) tương đương trình độ Bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt
 • PLO Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế hiện đại cho lĩnh vực thiết kế công nghiệp và đồ họa.
 • PLO Phân tích được các tình huống trên cơ sở tư duy logic, biện chứng để giải quyết các vấn đề thực tế trong lĩnh vực thiết kế công nghiệp và đồ họa.
 • PLO 8. Đề xuất giải pháp hiệu quả để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực thiết kế công nghiệp và đồ họa.
 • PLO 9. Thiết kế (5) được các sản phẩm kĩ thuật, công nghiệp và đồ họa.

3. Về mức độ tự chủ và trách nhiệm

 • PLO 10. Chủ động (5) tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp; thể hiện tính trung thực, chịu trách nhiệm cá nhân, hỗ trợ đồng nghiệp; tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công việc.
 • PLO 11. Thực hiện (5) công việc độc lập, sáng tạo hoặc theo nhóm trong các điều kiện làm việc thay đổi, điều phối, quản lí các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.
 • PLO 12. Xây dựng (5) năng lực tự học suốt đời và có tầm nhìn, có tư duy khởi khiệp sáng tạo phục vụ cộng đồng và phát triển lĩnh vực thiết kế công nghiệp và đồ hoạ.

4. Về phẩm chất đạo đức

 • Sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất đạo đức cá nhân tốt, chuẩn mực trong lời nói, hành vi, thân thiện với bạn bè đồng nghiệp, có tinh thần tự học và sẵn sàng đương đầu khó khăn, chủ động, tự tin trong công việc và dám chịu trách nhiệm.
 • Với phẩm chất nghề nghiệp, sinh viên trung thực, khách quan, thúc đẩy công bằng và nhân đạo, cầu tiến, hợp tác, nghiêm túc với công việc được
 • Có tự tôn dân tộc, ý thức đầy đủ về trách nhiệm của công dân, bảo vệ lợi ích và góp phần xây dựng xã hội công bằng văn minh, dám đấu tranh với những sai phạm.

5. Vị trí việc làm mà sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên ngành Thiết kế Công nghiệp và Đồ hoạ sau khi tốt nghiệp có khả năng thực hiện hiệu quả các dự án thiết kế một cách độc lập; có thể làm trưởng một nhóm thiết kế và làm việc trong các dự án thiết kế lớn; có năng lực tham mưu tư vấn và có năng lực thực hiện nhiệm vụ với tư cách như một cử nhân thiết kế công nghiệp và đồ hoạ. Các cử nhân này có khả tự học, tự nghiên cứu và nâng cao trình độ và thích nghi cao với sự phát triển nhanh chóng của ngành Thiết kế Công nghiệp và Đồ hoạ.

Vị trí công tác có thể đảm nhận:

 • Cán bộ thiết kế sản phẩm kĩ thuật, công nghiệp;
 • Thiết kế mĩ thuật, nội thất; quảng cáo; multimedia;
 • Thiết kế quy trình tổ chức sản xuất;
 • Nhà sản xuất thiết kế đồ họa; lập trình tương tác game;
 • Nhà sản xuất, đạo diễn đồ họa, sự kiện;
 • Người quản lí, giám sát và thẩm định các dự án thiết kế ở các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước của lĩnh thiết kế công nghiệp và đồ hoạ;
 • Chuyên gia tư vấn, giám sát và kiểm tra các dự án thiết kế, lập dự án, lên kế hoạch, thiết kế và quản lí sản phẩm;
 • Cán bộ kĩ thuật; các công trình sư; tổng công trình sư trong lĩnh vực thiết kế kĩ thuật và công nghiệp;
 • Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực thiết kế kĩ thuật, công nghiệp và đồ hoạ.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Thiết kế công nghiệp và đồ họa có thể học tiếp lên trình độ sau đại học, nghiên cứu sinh tại các cơ sở đào tạo trong nước cũng như nước ngoài về lĩnh vực thiết kế kĩ thuật, thiết kế công nghiệp, thiết kế hệ thống, thiết kế đồ hoạ, thiết kế mĩ thuật và thiết kế sản phẩm.

Bài viết liên quan